Vedtekter - Fokus Larvik

Go to content
Vedtekter

Vedtekter for Fokus Larvik

§ 1 FOKUS LARVIK er frivillig og opplyst samfunnsborgerskap med interesse for lokalt og nasjonalt arbeid.

§ 2 FOKUS LARVIK skal være en positiv medspiller i utviklingen av sitt lokalsamfunn og arbeide for bedre vilkår
     for alle mennesker.

§ 3 FOKUS LARVIK skal utvikle et nøytralt fellesskap, samarbeid og forståelse på tvers av religion, kultur,
     politikk og hudfarge.

§ 4 FOKUS LARVIK skal ha et fast møte hver siste onsdag i måneden med et interessant program og hvor
     medlemmene tar vare på hverandre.

§ 5 FOKUS LARVIK skal være åpen for alle som deler klubbens tanker og idéer og minst fyller 25 år i det året
     de blir opptatt som medlem. Nye medlemmer som søker medlemskap eller blir foreslått av eksisterende medlem,
    blir orientert om på medlemsmøte og endelig godkjenning av styret etter høringsuttalelse fra medlemmene.

§ 6 FOKUS LARVIK’s medlemmer skal møte regelmessig.

§ 7 FOKUS LARVIK’s medlemmer skal 1 gang pr.år betale kontingent, fastsatt av årsmøte. Kontigenten sendes
    1.3. hvert år.

§ 8 FOKUS LARVIK’s øverste organ er klubbens årsmøte, som hvert år avholdes i januar.

§ 9 FOKUS LARVIK’s styre skal på årsmøte legge fram revidert regnskap og årsberetning for vedtak, samt
     neste års budsjett og arbeidsprogram for godkjenning.

§ 10 FOKUS LARVIK kan vedta vanlige årsmøtesaker med alminnelig flertall (mer enn 50% av avgitte stemmer).

§ 11 FOKUS LARVIK kan endre sine vedtekter med 2/3 flertall av årsmøte.

§ 12 FOKUS LARVIK’s årsmøte er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede.

§ 13 FOKUS LARVIK skal ha et styre bestående av minimum 4 personer, hver sitter i minimum to år.
       På oddetall får klubben ny President og velger minst ett styremedlem.
       Ved partall velges påtroppende President, Sekretær og Kasserer. Påtroppende President har møteplikt i
       styret ett år, før han tiltres som klubbens President i de to påfølgende år.

§ 14 FOKUS LARVIK kan overføre inntil 15% av prosjektinntekter til klubbens drift.

§ 15 FOKUS LARVIK skal være oppmerksom ved jubileer hos medlemmer fra fylte 50 år og ved sykdom.

§ 16 Disse vedtekter er vedtatt av årsmøte, første gang 13 desember 2005 og trer i kraft fra 1. januar 2006.

Endringer av vedtektene er vedtatt 15.12.2006. Endret 30.01.2008.  §13 endret 28.01.2015. §5 endret 30.01.2019


Back to content