Vedtekter - Fokus Larvik

Go to content
Info
Vedtekter

Vedtekter for Fokus Larvik

§ 1 FOKUS LARVIK er frivillig og opplyst samfunnsborgerskap med interesse for lokalt og nasjonalt arbeid.

§ 2 FOKUS LARVIK skal være en positiv medspiller i utviklingen av sitt lokalsamfunn og arbeide for bedre vilkår
     for alle mennesker.

§ 3 FOKUS LARVIK skal utvikle et nøytralt fellesskap, samarbeid og forståelse på tvers av religion, kultur,
     politikk og hudfarge.

§ 4 FOKUS LARVIK skal ha et fast møte hver siste onsdag i måneden med et interessant program og hvor
     medlemmene tar vare på hverandre.

§ 5 FOKUS LARVIK skal være åpen for alle som deler klubbens tanker og idéer og minst fyller 25 år i det året
     de blir opptatt som medlem.

§ 6 FOKUS LARVIK’s medlemmer skal møte regelmessig.

§ 7 FOKUS LARVIK’s medlemmer skal 1 gang pr.år betale kontingent, fastsatt av årsmøte. Kontigenten sendes
    1.3. hvert år.

§ 8 FOKUS LARVIK’s øverste organ er klubbens årsmøte, som hvert år avholdes i januar.

§ 9 FOKUS LARVIK’s styre skal på årsmøte legge fram revidert regnskap og årsberetning for vedtak, samt
     neste års budsjett og arbeidsprogram for godkjenning.

§ 10 FOKUS LARVIK kan vedta vanlige årsmøtesaker med alminnelig flertall (mer enn 50% av avgitte stemmer).

§ 11 FOKUS LARVIK kan endre sine vedtekter med 2/3 flertall av årsmøte.

§ 12 FOKUS LARVIK’s årsmøte er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede.

§ 13 FOKUS LARVIK skal ha et styre bestående av minimum 4 personer, hver sitter i minimum to år.
       På oddetall får klubben ny President og velger minst ett styremedlem.
       Ved partall velges påtroppende President, Sekretær og Kasserer. Påtroppende President har møteplikt i
       styret ett år, før han tiltres som klubbens President i de to påfølgende år.

§ 14 FOKUS LARVIK kan overføre inntil 15% av prosjektinntekter til klubbens drift.

§ 15 FOKUS LARVIK skal være oppmerksom ved jubileer hos medlemmer fra fylte 50 år og ved sykdom.

§ 16 Disse vedtekter er vedtatt av årsmøte, første gang 13 desember 2005 og trer i kraft fra 1. januar 2006.

Endringer av vedtektene er vedtatt 15.12.2006. Endret 30.01.2008.  §13 endret 28.01.2015


Back to content